Start

Wiosenne porządki - otoczenie ma znaczenie !

WIOSENNE  SPRZĄTANIE MIASTA

            Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań, jakim zajmuje się Straż Miejska. Po okresie zimowym następuje czas, kiedy sprzyjająca  aura motywuje  mieszkańców do wykonania prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania.

              W związku z nadchodzącą wiosną przypominamy, że prac porządkowych  wymaga nie tylko  ogród czy trawnik, ale także chodnik  przylegający bezpośrednio do nieruchomości, często również cała posesja. Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku
i czystości.

Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469) oraz Uchwała Rady Miasta Krasnystaw XII/77/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw.

            Po okresie zimowym, kiedy otoczenia nieruchomości są szczególnie zanieczyszczone, należy przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów. Wzorem lat ubiegłych, przeprowadzane będą działania, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków. Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach i na działkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. W praktyce oznacza to, że zielone odpady powinny być kompostowane lub w ramach podpisanych umów na wywóz śmieci należy składować odpady organiczne w brązowych pojemnikach. W taki pojemnik należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania.

 

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

Zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań lub nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1,500 złotych albo karze nagany.                            

Nie podrzucaj śmieci !!!
Wszelkie odpady po wcześniejszej segregacji można dostarczyć bezpłatnie  do punktu SZOK,  umiejscowionego przy  ul. Piłsudskiego 54  teren   PGK, punkt czynny:
ñ  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00
ñ  w soboty  w godz. 9.00-13.00.

Zgodnie z art.145 Kodeksu Wykroczeń,
Osoby zanieczyszczające lub zaśmiecające miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, ogród, trawnik, zieleniec podlega karze grzywny nie niższej niż 500zł.

     W okresie porządków wiosennych Straż Miejska będzie prowadzić partole miejsc wyrzucania śmieci. Sprawcy ujęci na gorącym uczynku muszą liczyć się z nałożeniem grzywny  w drodze mandatu karnego.        

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska