Akty prawne

Zarządzenie Nr27/2008 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 06.03.2008r. w sprawie prowadzenia dokumentacji Straży Miejskiej oraz wskazania osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie.

Zarządzenie Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Straży Miejskiej w Krasnymstawie

Załącznik

 

Regulamin Wewnętrzny Straży Miejskiej w Krasnymstawie

 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i A dministracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywwania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dysktyncji i znaków identyfikacyjnych starażników gminnych (miejskich)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska