Start

Rasy psów uznane za agresywne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 15 grudnia 1998 r.

W sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

[Dz. U. z dnia 24 grudnia 1998 r.]

czyli [Dz. U. 98.159.1051]

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U. nr 111, poz. 724 oraz nr 106, poz 668 i nr 113, poz 715] zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, zwane dalej „wykazem”, obejmuje następujące rasy psów:

§ 2. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 715], zwana dalej „wnioskodawcą”, składa pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, organu gminy, w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.

§ 3.

  1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania.
  2. Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację o:

a.       pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,

b.      miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

§ 4.

  1. Właściciel psa rasy wymienionej w wykazie w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia składa do organu gminy, wniosek, o którym mowa w § 2.
  2. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska