Mandat

   Jednym z uprawnień pracowników straży jest możliwość nałożenia na sprawcę wykroczenia mandatu karnego, czyli zastosowania grzywny w postępowaniu mandatowym. Podstawę prawną działania stanowią między innymi przepisy:
1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o strażach gminnych o strażach gminnych ( Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 779)
2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r-Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148)
3. Ustawy z dnia 20 maja 1997r- Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114)
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DZ.U.Nr 208, poz.2026)

   W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
1.schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
2.stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,
3.stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu pomiarowo-kontrolnego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość codo sprawcy czynu.

   Czas nałożenia mandatu- nałożenie grzywny w drodze mandatu nie może nastąpić po upływie:

- 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku o którym mowa w pkt.1,
- 90 dni w przypadku, o którym mowa w pkt. 2,
- 180 dni w przypadku, o którym mowa w pkt.3.

   Wysokość mandatu zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia oraz Taryfikatora Mandatowego ( od 50 do 5000 złotych)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 )


   Odmowa przyjęcia mandatu karnego – obliguje obowiązek sporządzenia wniosku o ukaranie do Sądu przez organ prowadzący postępowanie mandatowe.

   Uchylenie mandatu karnego- prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska