Jakie mam obowiązki jako właściciel psa?

Na podstawie uchwały nr XXVII/225/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2013 roku  w sprawie  uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw:

  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do nie pozostawiania ich bez dozoru na terenach użytku publicznego.
  2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, w taki sposób aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.
  3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania  tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej  na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierze mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
  4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu przez osobę gwarantującą pełną kontrolę nad psem.
  5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Czy muszę wywozić ,,szambo” ze swojej posesji?

Zgodnie z art 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622) oraz Uchwały nr XXVII/225/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2013roku  w sprawie  uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw,  właściciele nieruchomości  mają obowiązek wyposażenia posesji w  zbiornik bezodpływowy (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków lub podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci sanitarnej. Właściciele posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek nie dopuścić do przelewania się ,,szamb”, posiadać umowę na wywóz odpadów płynnych, usuwać odpady i okazywać dokumentację wywozu podczas kontroli.

Brak w/w dokumentacji jest wykroczeniem i Straż Miejska podczas kontroli może nałożyć mandat karny w wysokości 100zł  lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Czy na mojej posesji muszę mieć pojemnik na śmieci?

Zgodnie z art 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622) oraz Uchwały nr XXVII/225/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2013roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw, właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia posesji w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów. Podczas kontroli w przypadku stwierdzenia braku pojemnika, Straż Miejska może nakładać kary grzywny w wysokości 100 złotych.

Na podstawie jakich przepisów, Straż Miejska może karać za brak oznakowania budynków numerami porządkowymi?

Straż Miejska w przypadku braku czytelnego oznakowania budynków nr porządkowymi podejmuje interwencję na podstawie art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Jak zachować się wobec agresywnego psa?

W przypadku pojawienia się groźnego psa należy:
- nie uciekać i nie wykonywać gwałtownych ruchów
- nie patrzeć psu prosto w oczy
- stać na baczność z rękoma wzdłuż ciała (palce zwinięte w pięść bokserską)
- zasłonić się tornistrem lub torbą
W razie ataku psa należy przyjąć pozycję bezpieczną “żółwia”:
- spleść dłonie do wewnątrz
- schować kciuki do środka
- założyć ręce na kark
- osłonić rękami także uszy
- uklęknąć
- przyciągnąć głowę do kolan – pozycja “żółwia”
Zdarzenie niezwłocznie należy zgłosić do Straży Miejskiej lub Policji.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska