Zadania Straży Miejskiej

1. Strażą Miejską kieruje Komendant.

2. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw szczególnych i aktów prawa miejscowego, w tym:

1)  ochronę bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;

2)  czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawa o ruchu drogowym;

3)  kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz kontrolowanie miejsc przeznaczonych do plakatowania i ogłoszeń;

4)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli;

5) pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych, do czasu przybycia właściwych służb;

6) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

7) przygotowywanie decyzji na udzielenie zezwoleń na organizację imprez masowych, rejestrowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych;

8) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez masowych;

9) ochrona imprez i uroczystości, których organizatorem jest Rada i Burmistrz;

10) egzekwowanie obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady określającej zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;

11) realizacja programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;

12) koordynowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Miasta;

13) niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia: niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody, zbiorników wodnych i cieków;

14) prowadzenie ewidencji:

     a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

         b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

         c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorców;

15) współdziałanie z gminnymi jednostkami OSP w zakresie realizacji ich zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w budżecie Miasta;

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu klęsk żywiołowych, a w szczególności dotyczących struktury, zadań i zasad działania Miejskiego Zespołu Reagowania;

17) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

18) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie;

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i związanych z zakresem działania Wydziału;

20) nadzór nadmonitoringiem miejskim.

 

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.

Środkami przymusu bezpośredniego są:

1. Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony.

2. Kajdanki.

3. Pałki obronne wielofunkcyjne.

4. Psy obronne.

5. Paralizatory elektryczne.

6. Ręczne miotacze gazu.

Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia jest niemożliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.:

1. W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie strażnika lub innej osoby.

2. Przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby.

3. Przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palna bojową strażnikowi.

4. W celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne.

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Zgodnie z Art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 funkcjonariusz Straży Miejskiej może:

1. Pouczyć, czyli wyjaśnić, jakie wykroczenie popełniliśmy;

2. Wylegitymować osobę, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, a także tych, którzy widzieli, co się wydarzyło;

3. Ująć człowieka, którego zachowanie może zagrażać życiu, zdrowiu lub majątkowi innych ludzi. Ujęty musi jednak zostać natychmiast przekazany policji;

4. Może też zatrzymać i niezwłocznie przekazać w ręce policjantów przestępcę poszukiwanego listem gończym;

5. Ukarać mandatami osoby odpowiedzialne za łamanie przepisów dotyczących porządku i bezpieczeństwa w mieście;

6. Dokonać czynności sprawdzające, kierować wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich, oskarżać w tychże Sądach i wnosić odwołania w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

7. Odholować wrak samochodu  z drogi publicznej (pojazdu, którego stan techniczny wskazuje na brak możliwości nieużytkowania);

8. Zablokować koło samochodu w przypadkach określonych przepisach o ruchu drogowym;

9. Wydawać polecenie porządkowe;

10. Zażądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

11. Zwrócić się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

12. Obserwować i rejestrować przy pomocy środków technicznych  zdarzenia w miejscach publicznych.


Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

  1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
  2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
  4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
  7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;
  8. wydawania poleceń;
  9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
  10. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska