Start

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PSA

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PSA

Często zdarza się, że właściciele zwierząt domowych, głównie psów nie sprawują nad nimi należytej opieki. Jednym ze skutków braku odpowiedniego nadzoru nad czworonogiem jest jego ucieczka poza obręb nieruchomości na, której powinien przebywać. Psy takie, zwłaszcza kiedy łączą się w grupy, mogą stwarzać realne zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci. Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii! Żeby jej uniknąć często wystarczy odpowiednie zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się psa poza jej obręb. Poniżej przypominamy więc podstawowe obowiązki właścicieli psów i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów nakłada m.im.:

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz.U.2022.0.572),

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2021 r. poz. 888 z późn. zm)

USTAWA  z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń (Dz.U.2021.0.2008)

 

Na właścicielu czworonoga leży obowiązek należytej kontroli nad swoim psem udając sięz nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi zapewnić psu karmę oraz stały dostęp do wody. Uwięź nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi zapewnić możliwość niezbędnego ruchu. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie.  

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub
furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce
itp., a także w innych miejscach użyteczności publicznej

5. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie
psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że
opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska