Start

Zima 2015/2016

Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy 2015/2016,  Straż Miejska w Krasnymstawie przypomina właścicielom, użytkownikom  oraz  zarządcom nieruchomości o obowiązkach dotyczących utrzymania zimowego chodników  w tym ich  odśnieżania oraz zwalczania ślizgawicy.

            Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw, właściciele, zarządcy, użytkownicy  nieruchomości  zobowiązani są do:   zwalczania ślizgawicy, uprzątania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu pieszych oraz pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach. Zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej należy wykonywać materiałami szorstkimi z wyłączeniem popiołu.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do niezwłocznego usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń  infrastruktury technicznej sopli i nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny niebezpiecznego  miejsca.

            Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.Nr. 135, poz.622 z póżn. zm.), niedopełnienie obowiązków  zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100zł.  Ponadto osoba poszkodowana, która dozna uszczerbku na zdrowiu w związku z zaniedbaniem może żądać rekompensaty  na drodze cywilnej.

 

Obowiązek dbania o stan drogi należy do jej zarządcy, dotyczy to również chodników znajdujących się w pasach drogowych, które nie są bezpośrednio przyległe do nieruchomości.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy o  zabezpieczenie niezbędnego  sprzętu i  materiałów.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska